శ్రీదత్త చరిత్ర Sridatta Charitra | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

శ్రీదత్త చరిత్ర
Sridatta Charitra
Author: Aluru Gopala Rao
Publisher: Mohan Publications
Pages: 224 -- Rs 108/-      శ్రీదత్త భక్తులు పారాయణ చేసుకొనుటకు వీలగునట్లుగ ఈ గ్రంథము రూపొందించబడినది శ్రీసాయిసచ్చరిత్ర, శ్రీగురు చరిత్ర, పారాయణము చేసినట్లుగా శ్రీదత్తచరిత్ర కూడా పారాయణ చేసుకొనవచ్చును. ముఖ్యముగా ఔదంబర వృక్షము వద్ద పారాయణ చేసినచో పూర్తి సత్ఫలితము పొందగలరు. ఇన్ని గ్రంథములు రచన చేసిన శ్రీ ఆలూరు గోపాల రావుగారు ధన్యజీవి. - ఆదిపూడి వేంకటశివసాయిరామ్

ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment