భారతీయ ఫలిత జ్యోతిషం | Bharatiya Phalita Jyotisham Bharatiya Phalita Jyotisham, BharatiyaPhalitaJyotisham, Jyotisham, Jotisham, Jotisha, Jyotishyamu, Astrology, B.V.Raman, B. V. Raman, Mohan Publications| GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu Bharatiya Phalita Jyotisham, BharatiyaPhalitaJyotisham, Jyotisham, Jotisham, Jotisha, Jyotishyamu, Astrology, B.V.Raman, B. V. Raman, Mohan Publications

భారతీయ ఫలిత జ్యోతిషం

Bharatiya Phalita Jyotisham

Author: B.V.Raman

Pages: 239 -- 125/-

    డాక్టర్‌ బి.వి.రామన్‌గారి కలం నుండి 1938 ప్రాంతంలో వెలువడిన మరో చక్కటి రచన భారతీయ ఫలిత జ్యోతిష్యం. జ్యోతిశ్శాస్త్ర పాఠకులకు అవసరమైన అన్ని విషయాలను కూర్చి వాయ్రబడిన ఈ గ్రంథము ఇప్పటికి 20సార్లకు పైగానే ముద్రణ అయ్యింది.

    36 అధ్యాయములతో కూడిన ఈ గ్రంథము జాతక పరిభాష నుండి జాతక నిర్మాణము, దశాఫలితములు, అష్టకవర్గు, వర్షఫలం, గోచారం, ప్రశ్న వంటి విషయాలతో కూర్చబడింది. బి.వి.రామన్‌ తమ ఇతర రచనలలో ఈ గ్రంథము గురించి అనేక చోట్ల చర్చించడం జరిగింది.
    ఇంతకు ముందు నేను అనువాదం చేసిన డా.రామన్‌గారి రచనలన్నీ విశేష ఆదరణ పొందాయి. ఈ గ్రంథంలో వారి రచనలు చాలా మటుక్కు అనువాదం అయినట్లే. వీరి ఇతర రచనలలాగే దీన్ని పాఠకులు ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాన


భారతీయ ఫలిత జ్యోతిషం | Bharatiya Phalita Jyotisham Bharatiya Phalita Jyotisham, BharatiyaPhalitaJyotisham, Jyotisham, Jotisham, Jotisha, Jyotishyamu, Astrology, B.V.Raman, B. V. Raman, Mohan Publications| GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu Bharatiya Phalita Jyotisham, BharatiyaPhalitaJyotisham, Jyotisham, Jotisham, Jotisha, Jyotishyamu, Astrology, B.V.Raman, B. V. Raman, Mohan Publications
ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment