ముహూర్త రత్నావళి |  Muhurta Ratnavali | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

ముహూర్త రత్నావళి 
 Muhurta Ratnavali 
Rs 250/-
ముహూర్త మనునది త్రిసంధ్య రూపమైన జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఒక స్కంథం. ఇది అందరికీ నిత్యమూ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ముహూర్తం గురించి గతంలో అనేక గ్రంథాలున్నాయి. కాని ఈ ''ముహూర్త రత్నావళి''లో అరుదైన ఎవరూ స్పృశించని అంశాలు చాలా ఉన్నాయి.
గ్రంథకర్త అనేక విషయాలపై సంశోధన చేసి సేకరించి కూర్చిన రత్నాల దండ ఈ గ్రంథం.
ఈ గ్రంథము పండితులకూ, సామాన్యులకు అందరికీ అర్థమగు రీతిలో సులభశైలిలో రచించబడినది.  - సంపత్ కుమార్ మేడవరపు
ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment