పంచవాస్తు పారిజాతం (కొండపల్లి) Keywords for Panchavastu Parijatam: Panchavastu Parijatam, Panca, Vaastu, Vaasthu, Paarijaatam, Vastu, Nedunuri Gangadharam, Gangadaram, Mohan Publications,| Panchavasthu Parijatham (Kondapalli) | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu
పంచవాస్తు పారిజాతం
 Panchavastu Parijatam
-Nedunuri Gangadharam
Rs 120/-

     వాస్తుగ్రంధ వివరములు చేర్చికూర్చి “వాస్తు చింతామణి” అను శీర్షికతో వచ్చిన గృహవాస్తు దర్పణమునకు అనుబంధంగా పంచమవాస్తు పారిజాతము మీ ముందుకు తీసుకువచ్చాము. ఇందులో వర్గవాస్తు, శల్యవాస్తు, ధనవాస్తు, జనవాస్తు, కూపవాస్తు మరియు గృహదోష పరిహారములు కలవు
ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment