భక్తుల ప్రశ్నలకు బాబా జవాబులు | Bhakthula Prasnalaku BabaKeywords for Bhaktula Prasnalaku Baba Javabulu: Bhaktula Prasnalaku Baba Javabulu, BhaktulaPrasnalakuBabaJavabulu, Baba Javabulu, Bhaktula Prasnal, Sai Baba, Saibaba, Shiridi Sai Baba, Religious, Shantisree, Shanti Sree, Shantisri, Shanti Sri, Shanthi Sree, ShanthiSree, Mohan Publications Javabhulu

భక్తుల ప్రశ్నలకు బాబా జవాబులు 
 Bhaktula Prasnalaku Baba Javabulu 
Rs -- 30/-


• శ్రీసాయి కరుణాకటాక్షములమీద ఆధారపడితే జవాబులు లభిస్తాయి

• మీ దగ్గరలో చిన్నపిల్లలు ఉన్నచో వారిని ఒక అంకె చెప్పమనండి ఆ సంఖ్యకు జవాబు              
  చూడండి అందులో తప్పక మీ జవాబు కనబడుతుంది. 

• రెండు కన్నులు మూసుకొని శ్రీసాయిని ధ్యానించి మీ వ్రేలుతో పుస్తకములోని ఒకపేజీలోని ఒక        భాగముపై ఉంచండి. అచ్చట మీ జవాబు తప్పక లభిస్తుంది.
 
• శ్రీ సాయిబాబాను ధ్యానిస్తే తప్పక కోరికలు నెరవేరతాయి.


ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

3 comments:

  1. I won't this book how to approach you.

    ReplyDelete
  2. I want this book. I am living in denmark. How can I get this book?

    Can you send me as a pdf through mail id please

    ReplyDelete