అన్నమయ్య కీర్తనలు |  Annamayya Keerthanalu

అన్నమయ్య కీర్తనలు 
 Annamayya Keerthanalu
Rs ౩౦/-

అదివో అల్లదివో శ్రీహరివాసము
పదివేల శేషుల పడగలమయము "అదివో"

అదె వేంకటాచల మఖిలోన్నతము
అదివో బ్రహ్మాదుల కపురూపము
అదివో నిత్యనివాస మఖిలమునులకు
అదె చూడుడదె మ్రొక్కుడానందమయము "అదివో"

చెంగట నల్లదివో శేషాచలము
నింగి నున్నదేవతల నిజవాసము
ముంగిట నల్లదివో మూలనున్నధనము
బంగారు శిఖరాల బహు బ్రహ్మమయము "అదివో"

కైవల్యపదము వేంకటనగమదివో
శ్రీ వేంకటపతికి సిరులైనవి
భావింప సకలసంపదరూపమదివో
పావనములకెల్ల పావనమయము "అదివో"
64 కీర్తనలు book................

ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment