Keywords for Chatushshashti Kalalu:   Chatushshashti Kalalu,   ChatushshashtiKalalu,   Chatushashti Kalalu,   Kalalu,   64 Kalalu,   64 Arts,   Aruvadi Nalugu Kalalu,   Fine Arts,   Vatsayana,   Jaya Mangala,   Non Fiction,
 
   కళ అనే శబ్దం యొక్క అర్థాలు, నిర్వచనాలు, ప్రాచీన మధ్య యుగాలలో ఒక విధంగాను, ఆధునిక కాలంలో మరొక విధంగాను వ్యాఖ్యానించటం జరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక విద్యలలో దైవిక సంబంధమైన అంశాలలో ‘కళ’ శబ్దాన్ని ప్రయోగిస్తున్నట్లుగా వేద పురాణ ఆగమ గ్రంథాల ద్వారా తెలుస్తున్నది. మానవ జీవితానికి ఉపయెక్తమైన విషయాలలో నైపుణ్యము, పాకృతిక భావనలు సంగమించిన సందర్భంగా కళ శబ్దం విస్తృతంగా ప్రయోగించినట్లుగా అర్థం అవుతుంది. ఇక నేటి కాలంలో ప్రజోపయోగమైన అంశాన్ని కళగా భావిస్తున్నారు.

ఒక మహా చైతన్యం నుంచి ఏకాంశ విభాగితమై స్వయం ప్రకాశమై ఉన్నప్పుడు అది కళగా సంభవించబడుతుంది. ఒక నిర్జీవమైన వస్తుతత్వం నుంచి, ఒక అచేతన నుంచి, భావన నుంచి జీవం లేదా జీవ లక్షణ వ్యవస్థీపూరితమైన బాహ్య స్వరూపాన్ని పొందినప్పుడు లేదా దార్శినిక దృష్టితో ఒక వైలక్షిణమైన అంశం కనబడినప్పుడు దానిని కళ అంటారు.
నిత్యనవీనమై చైత్యదాయకమైన ప్రాకృతిక మూల శక్తి మానవ భావ నార్భావ అంశంలో మేళవించిన రూపానికి, భావానికి ప్రతీకగా ఏదైతే నిలుస్తుందో దానిని కళగా అభివ్యక్తీకరిస్తున్నాము. ఈ స్ఫార్తి జగదానందదాయకమైనప్పుడు కదా ప్రయోజన సిద్ధి వేరుగా ఉంటుంది. ఈ రకమైన నేపథ్యంలో కళా భావనను కొంత మేర అర్థం చేసుకొనవచ్చును. మనం చెప్పుకునే 64 కళలూ మానవ జీవ పరిణామ దశలో ఒక భావం ప్రవాహశీలత కలిగిన మానవ జీవితంలో కొత్త కళలు రావచ్చును. పాత కళలు ఉనికిని కోల్పోవచ్చును. అయినా కళ నిత్యం జీవం కోసం, ఆనందం కోసం ఏర్పడిన వృత్తులలో నైపుణ్యం ప్రసారమానమైనప్పుడు అది కళగా రూపు దిద్దుకుంటుంది. మానవ జీవనంలో అధిక భాగం కళా స్పర్శ ఉంటుందన్న విషయం గమనించాలి. ఈ కళల వెనుక ఆర్థిక కోణం, మానవ శ్రేయస్సు భౌగోళిక అంశాలు ఇమిడి ఉన్నాయి.
ఒక శాస్త్రం పుట్టుక వెనుక వందల సంవత్సరాల మానవ జీవనానుభవం ఉంటుంది. గత కాలాన్ని పరిశీలించి, వర్తమాన కాలాన్ని వివేచించి, భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని శాస్త్రకారుడు శాస్త్రాన్ని బందిస్తాడు. అందులో సమకాలీన సమాజం ప్రతిఫలిస్తుంది.
లలిత కళలకు మానవుడు దగ్గరైనప్పుడు, అతని కాఠిన్య ఛాయలు ఏమైనా ఉంటే, అవి ఆవిరైపోయి, అతనిలోని మానవత్వం లాలిత్యాన్ని సంతరించుకొని, అపూర్వ చిత్రమనే చక్కటి సమాజానికి శోభను తెస్తుంది.
చతుష్షష్టి కళలు
    వేద వేదాంగేతిహాసాగమ, న్యాయకావ్యాలంకార, నాటక, గాన కవిత్వ కామశాస్త్ర శకున, సాముద్రికారత్న పరీక్షాస్వర్ణపరీక్షా శ్వలక్షణ, గజలక్షణ, మల్లవిద్యా, పాకకర్మ దోహళ గంధవాద ధాతువాద ఖనీవాద, రసవాదాగ్నిస్తంభజలస్తంభ వాయుస్తంభ ఖడ్గస్తంష, వశ్యాకర్షణ మోహన విద్వేషణోచ్ఛాటన మారణ కాలవంచన వాణిజ్య, పాశుపాల్య కృష్యా సవకర్మలావుక యుద్ధమృగయా, రతికౌశలా దృశ్యకరణీద్యూతకరణీ చిత్రలోహ పాషాణ మృద్దారు వేణు చర్మాంబరక్రియా చౌర్యౌషధసిద్ధి స్వరవంచనా దృష్టివంచనాంజన, జలప్లవన వాక్సిద్ధి, ఘటికాసిద్ధి, ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలాఖ్య చతుష్టష్టివిద్యా నిషద్యాయమాన నిరవద్య విద్వజ్ఞాన విద్యోతితే.
గీతం
వాద్యం
నృత్యం
అలేఖ్యం
విశేష కచ్ఛేద్యం
పుష్పాస్తరణం
తండుల కుసుమబలి వికారం
దశనవ సనాంగరాగం
మణి భూమికా కర్మ
శయన రచనం
ఉదక వాద్యం
ఉదకాఘాతం
చిత్రయోగాలు
మాల్య గ్రథన వికల్పాలు
శేఖర కాపీడయోజనం
నేపథ్య ప్రయోగాలు
కర్ణపత్ర భంగాలు
గంధయుక్తి
భూషణ యోజనం
ఇంద్రజాలం
కౌచుమారం
హస్తలాఘవం
వంటకాలు
సూచీవాన కర్మ
సూత్ర క్రీడ
వీణా డమరుక వాద్యాలు
ప్రహేళికలు
ప్రతిమాల
దుర్వాచక యోగాలు
పుస్తక వాచనం
నాటకాఖ్యాయికా దర్శనం
కావ్య సమస్యా పూరణం
పట్టికా వేత్ర వాసవికల్పాలు
తర్కు కర్మలు
తక్షణం
వాస్తువిద్య
రూప్యరత్న పరీక్ష
ధాతువాదం
మణిరాగాకర జ్ఞానం
వృక్షాయుర్వేద యోగాలు
మేష కుక్కుట లావట యుద్ధ విధులు
శుకశారికా ప్రలాపాలు
ఉత్సాధనే, సంవాహనే, కేశమర్దనేచ కౌశలం,
అక్షర ముష్టికా కథనం
మ్లేచ్చిక వికల్పాలు
దేశభాషా విజ్ఞానం
పుష్పశకటిక
నిమిత్త జ్ఞానం
యంత్రమాతృక
ధారణ మాతృక
మానసీక్రియ
సంపాఠ్యం
కావ్యక్రియ
అభిధానకోశం
ఛందోజ్ఞానం
క్రియాకల్పం
చలితక యోగం
వస్త్రగోపనం
ద్యూతవిశేషాలు
ఆకర్షక్రీడం
బాల క్రీడనకాలు
వైనయికే జ్ఞానం
వైజయికీ విద్యలు
వ్యాయామికీజ్ఞానం.
చతుష్షష్టి కళలు

చతుష్షష్టి విద్యలను తెలియజేసే శ్లోకం
వేదములు (ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము అధర్వణవేదము అను నాల్గు)
 1. వేదాంగములు- వేదములకు సంబంధించిన ఆరుశాస్త్రములు : (1. శిక్షలు 2. వ్యాకరణము 3. ఛందస్సు 4. జ్యోతిషము 5. నిరుక్తము 6. కల్పములు అని వేదాంగములు. ఆరు శాస్త్రములు)
 2. ఇతిహాసములు - రామాయణ, మహాభారత, భాగవతం పురాణాదులు
 3. ఆగమశాస్త్రములు- 1. శైవాగమము 2 పాంచరాత్రాగమము 3 వైఖానసాగమము 4 స్మార్తాగమము అని ఆగమములు నాల్గు.
 4. న్యాయము: తర్కశాస్త్రమునకు పేరు
 5. కావ్యము
 6. అలంకారములు : సాహిత్యశాస్త్రము
 7. నాటకములు
 8. గానము (సంగీతం)
 9. కవిత్వము : ఛందోబద్ధముగ పద్యమునుగాని శ్లోకమునుగాని రచించడము
 10. కామశాస్త్రము
 11. ద్యూతము (జూదమాడడము) : జూదమునకు సంబంధించిన సూక్తములు ఋగ్వేదములో కొన్ని ఉన్నాయి. వీనికే అక్షసూక్తమనియునందురు. కార్తిక శుద్ధ పాఢ్యమినాడు జూదమాడవలయుననియు శాస్త్రవచనములుగలవు. ఇదియు నొకకళ,
 12. దేశభాషాజ్ఞానం
 13. లిపికర్మ= దేశభాషలకు సంబంధించిన అక్షరములు నేర్పుగ వ్రాయువిధానము.
 14. వాచకము = ఏగ్రంధమైననూ తప్పులేకుండ శ్రావ్యముగ నర్థవంతముగ చదువు నేర్పు
 15. సమస్తావథానములు: అష్టావధాన, శతావధాన, నేత్రాథానాది, అవధానములలో నైపుణ్యము
 16. స్వరశాస్త్రము= ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములకు సంబంథించినదై ఇడా పింగళా సుషుమ్న నాడులకు చేరినదై చెప్పబడు శుభాశుభ ఫలబోధకమైన శాస్త్రము,
 17. శకునము= ప్రయాణ కాలమున, పక్షులు జంతువులు మానవులు, ఎదురురావడం గూర్చి గాని, ప్రక్కలకు వెళ్ళడం గూర్చి భాషించు భాషణములను గూర్చి, గమనించి తన కార్యము యొక్క శుభాశుభముల నెరుంగునట్టి శాస్త్రము
 18. సాముద్రికము= హస్తరేఖలు, బిందువులు, వగైరాలను గుర్తించి శుభాశుభముల నెరుంగజేయు శాస్త్రము
 19. రత్నపరీక్ష= నవరత్నాల గురించి వాటి ప్రభావం, వాటి నాణ్యత మొదలగు గుణాల సంపూర్ణజ్ఞానం
 20. స్వర్ణపరీక్ష= బంగారమును గుర్తించు జ్ఞానము
 21. అశ్వలక్షణము= గుఱ్ఱములకు సంబంధించిన జ్ఞానము
 22. గజలక్షణము= ఏనుగులకు సంబంధించిన జ్ఞానము
 23. మల్లవిద్య = కుస్తీలు పట్టు విధానము
 24. పాకకర్మ= వంటలు
 25. దోహళము=వృక్షశాస్త్రము
 26.  
 27. గంధవాదము = వివిధములైన సువాసన వస్తువులు అత్తరు పన్నీరు వంటివి తయారుచేయు నేర్పు
 28. ధాతువాదము = రసాయన వస్తువులు నెరుంగు విద్య
 29. ఖనీవాద- గనులు వాటి శాస్త్రం .
 30. రసవాదము - పాదరసము మొదలైన వానితో బంగారు మొదలైనవి చేయు నేర్పు.
 31. అగ్నిస్తంభన - అగ్నిలో కాలకుండ తిరుగాడు రీతి.
 32. జలస్తంభన - నీళ్ళను గడ్డగట్టించి, నందులో మెలంగుట.
 33. వాయుస్తంభన - గాలిలో తేలియాడు విద్య
 34. ఖడ్గస్తంభన - శత్రువుల ఖడ్గాదులను నిలుపుదల జేయు విద్య
 35. వశ్యము - పరులను, లోబచుకొను విద్య
 36. ఆకర్షణము - పరులను, చేర్చుకొను విద్య,
 37. మోహనము - పరులను మోహింపజేయు తెరంగు.
 38. విద్వేషణము - పరులకు విరోదము కల్పించడము,
 39. ఉచ్ఛాటనము - పరులను ఉన్నచోటునుంచి వెళ్ళగొట్టడము,
 40. మారణము - పరులకు ప్రాణహాని గల్గించడము.
 41. కాలవంచనము - కాలముగాని కాలమున పరిస్ధితులు మార్పు గలిగించడము.
 42. వాణిజ్యము - వ్యాపారాదులు.
 43. పాశుపాల్యము - పశువులను పెంచడములో నేర్పు.
 44. కృషి - వ్యవసాయ నేర్పు.
 45. ఆసవకర్మ - ఆసవములను, మందులను చేయు రీతి
 46. లాపుకర్మ - పశుపక్ష్యాదులను స్వాధీనబరచుకొను రీతి.
 47. యుద్ధము - యుద్ధముచేయు నేర్పు.
 48. మృగయా - వేటాడు నేర్పు
 49. రతి కళాకౌశలము - శృంగార కార్యములలో నేర్పు.
 50. అద్మశ్యకరణీ - పరులకు కానరాని రీతిని మెలంగడము.
 51. ద్యూతకరణీ - రాయబార కార్యములలో నేర్పు.
 52. చిత్ర - చిత్రకళ
 53. లోహా - పాత్రలు చేయి నేర్పు
 54. పాషాణ - రాళ్ళు చెక్కడము (శిల్పకళ.
 55. మృత్ - మట్టితొ చేయు పనులలో నేర్పు
 56. దారు - చెక్కపని
 57. వేళు - వెదరుతో చేయు పనులు
 58. చర్మ - తోళ్ళపరిశ్రమ.
 59. అంబర - వస్త్ర పరిశ్రమ
 60. చౌర్య - దొంగతనము చేయుటలో నేర్పు
 61. ఓషథసిద్ధి - మూలికలద్వారా కార్యసాధనావిధానము
 62. మంత్రసిద్ధి - మంత్రములద్వారా కార్యసాధనము
 63. స్వరవంచనా - కంఠధ్వనివల్ల ఆకర్షణము
 64. దృష్టివంచన - అంజనవంచన - చూపులతో ఆకర్షణము
 65. పాదుకాసిద్ధి - ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలములు తలచినచోటికి ఇంద్రజాలములనెడు గారడీవిద్య

వా.కా.సూత్రములలో....

 1. గీతము (స్వర ప్రధానముగా, పద ప్రధానముగా, లయ ప్రధానముగా మనస్సు యొక్క అవధానము ప్రధానముగా లోలోపల గానము చేయబడునది),
 2. వాద్యము (ఇది తత-ఘన-అనవద్ధ-సుషిర భేదములచే నాలుగు విధములు ),
 3. నృత్యము (భావాభినయము),
 4. అలేఖ్యము (చిత్రలేఖనము),
 5. విశేషకచ్ఛేధ్యము (తిలక-పత్రభంగాది రచన),
 6. తండులకుసుమ బలివికారములు (బియ్యపుపిండితో, పూలతో భూతతృప్తి కొఱకు పెట్టెడి ముగ్గులు),
 7. పుష్పాస్తరణము (పూలశయ్యలను, అసనములను ఏర్పఱచుట),
 8. దశన వసనాంగరాగము (దంతములకు, వస్త్రములకు రంగులద్దుట),
 9. మణిభూమికాకర్మ (మణులతో బొమ్మలను చేయుట),
 10. శయన రచనము (ఋతువుల ననుసరించి శయ్యలను కూర్చుట),
 11. ఉదక వాద్యము (జలతరంగిణి),
 12. ఉదకాఘాతము (వసంతకేళిలో పిచికారుతో నీళ్ళు చిమ్ముట),
 13. చిత్రయోగములు (రకరకముల వేషములతో సంచరించుట),
 14. మాల్యగ్రథన వికల్పములు (చిత్ర విచిత్రములైన పూలమాలలను కూర్చుట),
 15. శేఖరకాపీడ యోజనము (పూలతో కిరీటమును, తలకు చుట్టును అలంకరించుకొనెడి పూల నగిషీని కూర్చుట),
 16. నేపథ్య ప్రయోగము (అలంకరణ విధానములు),
 17. కర్ణపత్రభంగములు (ఏనుగు దంతములతోను శంఖములతోను చెవులకు అలంకారములను కల్పించుకొనుట),
 18. గంధయుక్తి (అత్తరువులు మొదలగునవి చేసే నేర్పు ),
 19. భూషణ యోజనము (సామ్ములు పెట్టుకొను విధానము ),
 20. ఇంద్రజాలములు (చూపఱుల కనులను భ్రమింప జేయుట),
 21. కౌచిమారయోగము (సుభగంకరణాది యోగములు),
 22. హస్త లాఘవము (చేతులలోనున్న వస్తువులను మాయము చేయుట),
 23. విచిత్ర శాఖయూష భక్ష్యవికారములు (రకరకముల తినుబండములను వండుట),
 24. పానక రసరాగాసవ యోజనము (పానకములు, మద్యములు చేయుట),
 25. సూచీవానకర్మ (గుడ్డలు కుట్టుట),
 26. సూత్రక్రీడ (దారములను ముక్కలు చేసి, కాల్చి మరల మామూలుగా చూపుట),
 27. వీణాడమరుక వాద్యములు (ఈవాద్యములందు నేర్పు),
 28. ప్రహేళికలు (సామాన్యార్థము మాత్రము పైకి కనబడునట్లును, గంభీరమైన యర్థము గర్భితమగునట్లును కవిత్వము చెప్పుట),
 29. ప్రతిమాల (కట్టుపద్యములను చెప్పుట),
 30. దుర్వాచక యోగములు (విలాసము కొఱకు క్లిష్ట రచనలను చదువులట),
 31. పుస్తక వాచకము (అర్థవంతముగా చదివెడి నేర్పు),
 32. నాటకాఖ్యాయికా దర్శనము (నాటకములకు, కథలకు సంబంధించిన జ్ఞానము )
 33. కావ్యసమస్యాపూరణము (పద్యములతో సమస్యలను పూరించుట),
 34. పట్టికా వేత్రవాన వికల్పములు (పేముతో కుర్చీలు, మంచములు అల్లుట),
 35. తక్షకర్మ (విలాసము కొఱకు బొమ్మలు మొదలైనవి చేయుట),
 36. తక్షణము (కఱ్ఱపని యందు నేర్పు),
 37. వాస్తువిద్య (గృహాదినిర్మాణ శాస్త్రము ),
 38. రూప్యరత్నపరీక్ష (రూపాయలలోను, రత్నములలోను మంచి చెడుగులను పరిశీలించుట),
 39. ధాతువాదము (లోహములుండెడి ప్రదేశములను కనుగొనుట),
 40. మణిరాగాకర జ్ఞానము (మణుల గనులను కనిపెట్టుట),
 41. వృక్షాయుర్వేద యోగములు (చెట్లవైద్యము),
 42. మేషకుక్కుటలావక యుద్ధవిధి (పొట్టేళ్ళు, కోళ్ళు, లావుక పిట్టలు మొదలగు వానితో పందెములాడుట),
 43. శుకశారికా ప్రలాపనము (చిలుకలకు, గోరువంకలకు మాటలు నేర్పుట),
 44. ఉత్సాధన, సంవాహన, కేశమర్దన కౌశలము (ఒళ్ళుపట్టుట, పాదములోత్తుట, తలయంటుట వీనియందు నేర్పు),
 45. అక్షరముష్టికా కథనము (అక్షరములను మధ్య మధ్య గుర్తించుచు కవిత్వము చెప్పుట),
 46. మ్లేచ్ఛితక వికల్పములు (సాధుశబ్దమును గూడ అక్షర వ్యత్యయము చేసి అసాధువని భ్రమింపజేయుట),
 47. దేశభాషా విజ్ఞానము (బహుదేశ భాషలను నేర్చియుండుట),
 48. పుష్పశకటిక (పూలతో రథము, పల్లకి మొదలగునవి కట్టుట),
 49. నిమిత్త జ్ఞానము (శుభాశుభ శకునములను తెలిసియుండుట),
 50. యంత్ర మాతృక (యంత్ర నిర్మాణాదులు),
 51. ధారణ మాతృక (ఏకసంధా గ్రహణము),
 52. సంపాఠ్యము (ఒకడు చదువుచుండగా పలువురు వానిననుసరించి వల్లించుట),
 53. మానసీక్రియ (మనస్సుయొక్క అవధానమునకు సంబంధించిన క్రియ),
 54. కావ్యక్రియ (కావ్యములను రచించుట),
 55. అభిధాన కోశచ్ఛందో విజ్ఞానము (నిఘంటువులు, ఛందోగ్రంథములు-వీని పరిజ్ఞానము),
 56. క్రియాకల్పము (కావ్యాలంకార శాస్త్ర పరిజ్ఞానము),
 57. ఛలితక యోగములు (మాఱువేషములతో నింకొక వ్యక్తివలె చలామణి యగుట),
 58. ద్యూతవిశేషములు (వస్త్రములను మాయము చేయుట మొదలగు పనులు),
 59. ద్యూతవిశేషములు (జూదము లోని విశేషములను తెలిసికొని యుండుట),
 60. ఆకర్షక్రీడలు (జూదములందలి భేదములు),
 61. బాలక్రీడనకములు (పిల్లల ఆటలు),
 62. వైనయిక జ్ఞానము (గజ అశ్వ-శాస్త్ర పరిజ్ఞానము),
 63. వైజయిక విద్యలు (విజయసాధనోపాయములను తెలిసియుండుట),
 64. వ్యాయామిక జ్ఞానము (వ్యాయామపరిజ్ఞానము). 
ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment