అంగ సాముద్రికం | Anga Samudrikam | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

అంగ సాముద్రికం
 Anga Samudrikam
Rs36/-

సాముద్రికం. శరీరాంగాల ఆధారంగా వ్యక్తి యొక్క విశేషాలను తెలియజేసేది. అంగ సాముద్రికం. శరీరంపై గల పుట్టుమచ్చల ఆధారంగా ఫలితాలు తెలిపేది. తీలక సాముద్రికం. ముఖం ఆధారంగా ఫలసూచన ముఖ సాముద్రికంగా. భావింపబడుతుంది.
ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment