తంత్రజాలం |  TantraJalam | తంత్రజాలం | TantraJalam | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

తంత్రజాలం 
TantraJalam
Rs 63/-
......................
లక్ష్మీప్రాప్తికి తాంత్రిక మంత్రం ? 
"ఓం, ఐం, హ్రీం, శ్రియైనమౌ
  భగవతి మమ సంరుద్ధౌ జ్వల
  జ్వల మా సర్వ సంపదం దేహిదేహి
  మమ అలక్ష్మీ నాశయ హుం ఫట్ స్వాహీ''

ఈ మంత్రాన్ని మీ శక్తిని బట్టి పఠించండి. ఒక రోజులో 108 సార్లు మాత్రం తప్పకుండా జపించాలి. మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ధనం రావటం మొదలవుతుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. నైతిక కార్యాల్లో విజయం లభిస్తుంది.
ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment