రుద్రాధ్యాయం సస్వర | Sri Rudradhyayam | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu


సస్వర రుద్రాధ్యాయం 
సంగ్రహమైన అర్ధములతో
 Sri Rudradhyayam
Rs 200/-

ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః

    రుద్రాధ్యాయము నేర్చుకోవాలని నేను చేస్తున్న ప్రయత్నములో భాగముగా, తరువాత పోస్టులో తెలిపిన గ్రంధముల ఆధారముగా నమకమునకు తెలుగులో వ్రాసుకున్న సంగ్రహమైన అర్ధములను ఈ బ్లాగులో పొందుపరస్తున్నాను. పెద్దలు వ్రాసిన సద్గ్రంధములను వినయముతో అధ్యయనము చేస్తుంటే, అలా అధ్యయనం చేసినవాటిని మహాత్ముల బోధలు, లీలలతో సమన్వయము చేసుకొని మననము చేసుకుంటుంటే, అలానే మనకు అవగతమైనంతమేరకు ఆచరించడము ప్రారంబిస్తే, అప్పుడు సద్గురువుయొక్క అనుగ్రహమువలన వేదమంత్రముల హృదయము మరింత విస్తారముగా, లోతుగా, ఆచరణ యోగ్యముగా అనుభవైక వేద్యమవుతుందని పెద్దల ఉవాచ!అలాకాక, కేవలము సంగ్రహమైన పైపై అర్ధములను తెలుసుకోవడముతోనే ఆగిపోతే పరిమితమైన ప్రయోజనముమాత్రమే సిద్ధిస్తుంది.

శ్రీ రుద్రం 1వ అనువాకం
ఓం నమో భగవతే’ రుద్రాయ ||

రుద్ర భగవానునికి నమస్కారము. 
(ధుఃఖములను, పాపములను నశింపజేయు వానికి నా నమస్కారము.)

ఓం నమ’స్తే రుద్ర మన్యవ’ ఉతోత ఇష’వే నమః’ |
 నమ’స్తే అస్తు ధన్వ’నే బాహుభ్యా’ముత తేనమః’ ||

ఓ రుద్రా! నీ కోపమునకు (నా) నమస్కారము. నీ బాణములకు (నా) నమస్కారము. నీ ధనస్సుకు (నా) నమస్కారము. నీ యొక్క రెండు బాహువులకూ కూడా (నా) నమస్కారము. 


యాత ఇషుః’ శివత’మా శివం బభూవ’ తే ధనుః’ |
 శివా శ’రవ్యా’ యా తవ తయా’ నో రుద్ర మృడయ ||

పరమ మంగళకరమైన నీ బాణము ఏదైతే ఉన్నదో, మంగళకరమైన నీ ధనస్సు ఏదైతే ఉన్నదో, మంగళకరమైన నీ అమ్ములపొది ఏదైతే ఉన్నదో, వాటన్నింటితోనూ, ఓ రుద్రా, మాకు ఆనందాన్ని ప్రసాదించుము.


యాతే’ రుద్ర శివా తనూరఘోరా‌உపా’పకాశినీ |
 తయా’ నస్తనువా శన్త’మయాగిరి’శంతాభిచా’కశీహి ||

ఓ రుద్రా, మంగళకరమైన నీ శరీరం ఏదైతే ఉన్నదో, అఘోర రూపమైన (అహింసాత్మకమైన) మరియు ధుఃఖాన్ని కలిగించని నీ శరీరం ఏదైతే ఉన్నదో, ఆ అనందాన్ని ప్రసాదించే శరీరంతో మమ్ములను ఆశీర్వదించుము.


యామిషుం’ గిరిశంత హస్తే బిభర్ష్యస్త’వే | 
శివాం గి’రిత్ర తాం కు’రు మా హిగ్‍మ్’సీః పురు’షంజగ’త్||

ఓ రుద్రా! నీ చేతిలో ఉపయోగించడానికి (సిద్ధంగా) ఏదైతే బాణాన్ని ధరించియున్నావో, దానిని (కేవలం) మాకు శుభములను కలుగజేయుటకు ఉపయోగించుము. మనుష్యలకును, ఇతర జీవులకునూ కష్టములను కలిగించకుము.


శివేన వచ’సా త్వా గిరిశాచ్ఛా’వదామసి | 
యథా’ నః సర్వమిజ్జగ’దయక్ష్మగ్‍మ్ సుమనా అస’త్ ||

ఓ రుద్రా! నిన్ను పొందుటకు, మంగళకరమైన వాక్కులతో నిన్ను ప్రార్ధించుచున్నాము. (నీ వలన) ఈ జగత్తు అంతయూ రోగ రహితముగనూ, మంచి మనస్సుతో కూడినదియునూ అగుగాక.


అధ్య’వోచదధివక్తా ప్ర’థమో దైవ్యో’ భిషక్ |
 అహీగ్’‍శ్చ సర్వాం”జమ్భయన్త్సర్వా”శ్చ యాతుధాన్యః’ ||

అందరిలో ప్రథముడవైన దైవము, వైద్యుడవు అయిన నీవు మా తరఫున ఉదారముగా మాట్లాడుము. సర్పములు, రాక్షసులు మొదలగు వానిని నశింపజేయుము.


అసౌ యస్తామ్రో అ’రుణ ఉత బభ్రుః సు’మఙ్గళః’ | 
యే చేమాగ్‍మ్ రుద్రా అభితో’ దిక్షు శ్రితాః స’హస్రశో‌உవైషాగ్ం హేడ’ ఈమహే ||

ఏ రుద్రుడు, ఉదయ కాలమున తామ్ర వర్ణముతోనూ, ఆపై అరుణ వర్ణముతోనూ, ఆ తరువాత పింగళ వర్ణముతోనూ ఉన్న సూర్యునిగా ప్రకాశిస్తూ సర్వ మంగళములను కలిగించుచున్నాడో; సహస్ర సంఖ్యాకులైన ఏ రుద్రులు భూమండలముయొక్క అన్ని దిక్కులయందునూ వ్యాపించియున్నారో, వారు తమ తీక్షణతను (మాయందు) ఉపసంహరించుకోమని ప్రార్ధించుచున్నాను.


అసౌ యో’‌உవసర్ప’తి నీల’గ్రీవో విలో’హితః |
 ఉతైనం’ గోపా అ’దృశన్-నదృ’శన్-నుదహార్యః’ | 
ఉతైనం విశ్వా’ భూతాని స దృష్టో మృ’డయాతి నః | 

నీలకంఠుడు అయిన రుద్రుడు రక్త వర్ణాన్ని కలిగిన కాల స్వరూపుడైన సూర్యునిగా ప్రకటమగుచున్నాడు. అలా వ్యక్తమైన రుద్రుడు పశువులను కాచుకొను గోపాలులచే, నదులనుండి నీటిని గొనివచ్చు స్త్రీలచే, మరియు సర్వ జీవులచే చూడబడుతున్నాడు. ఆ రుద్రుడు మమ్ములనందరినీ సుఖవంతులను గావించుగాక.


నమో’ అస్తు నీల’గ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే” | 
అథో యే అ’స్య సత్వా’నో‌உహం తేభ్యో’‌உకరన్నమః’ ||

నీలకంఠుడూ, (ఇంద్ర రూప ధారణముచే) సహస్రాక్షుడూ, ప్రార్ధనలను నిరంతరమూ మన్నించువాడునూ అగు ఆ రుద్రునకు మా నమస్కారములు అందుగాక. అంతేగాక, రుద్రుని సేవకులందరందరకీ నేను నమస్కరించుచున్నాను.


ప్రముం’చ ధన్వ’నస్-త్వముభయోరార్త్ని’ యోర్జ్యామ్ | 
యాశ్చ తే హస్త ఇష’వః పరా తా భ’గవో వప | |

హే భగవాన్, మీ ధనస్సునకు రెండు వైపులా కట్టి ఉన్న ఆ వింటి త్రాటిని విప్పివేయుము. నీ చేతిలో (ప్రయోగించుటకు సిద్ధముగానున్న ఆ) బాణములను దూరముగా ఉంచుము.


అవతత్య ధనుస్త్వగ్‍మ్ సహ’స్రాక్ష శతే’షుధే | 
నిశీర్య’ శల్యానాం ముఖా’ శివో నః’ సుమనా’ భవ ||

సహస్రాక్షములను, వందలాది అమ్ములపొదులను కలిగియున్న ఓ రుద్రా! నీ యొక్క ధనస్సును క్రిందకు దించి, నీ బాణములయొక్క మొనలను మొద్దుబారినవిగా చేయుము. మాపట్ల మంగళకరుడవు, అనుగ్రహయుక్తుడవు కమ్ము.

విజ్యం ధనుః’ కపర్దినో విశ’ల్యో బాణ’వాగ్మ్ ఉత | 
అనే’శన్-నస్యేష’వ ఆభుర’స్య నిషఙ్గథిః’ ||

జటాజూటధారివగు ఓ రుద్రా, నీ దనస్సును వింటి త్రాడు లేనిదిగా చేయుము. అంతేగాక, నీ అమ్ములపొదిని బాణములు లేనిదానిగా చేయుము. బాణములను అసమర్ధములైన వానిగా చేయుము. నీ ఖడ్గపు ఒర కేవలము ఖడ్గమును మోయుటకు మాత్రమే పనికివచ్చునట్లు (కేవల అలంకార ప్రాయమైనదానిగా) చేయుము.


యా తే’ హేతిర్-మీ’డుష్టమ హస్తే’ బభూవ’ తే ధనుః’ |
 తయా‌உస్మాన్, విశ్వతస్-త్వమ’యక్ష్మయా పరి’బ్భుజ ||

అందరి కోర్కెలను విశేషముగా తీర్చువాడవగు ఓ రుద్రా! నీ చేతులయందుగల ధనస్సు మొదలైన ఏ ఆయుధములైతే కలవో, వాని సహాయముతో మమ్ములను అన్నివిధములుగా, ఎట్టి ఉపద్రవములు వాటిల్లకుండా పరిరక్షించుము.


నమ’స్తే అస్త్వాయుధాయానా’తతాయ ధృష్ణవే” |
 ఉభాభ్యా’ముత తే నమో’ బాహుభ్యాం తవధన్వ’నే ||

స్వరూపముచేత చంప సమర్ధమైనట్టివి, (కానీ ఇప్పుడు) ధనస్సునందు సంధింపబడనివియగు నీ ఆయుధములకు నమస్కారములు. నీయొక్క బాహు ద్వయమునకు, మరియు నీ ధనస్సునకు సైతము నమస్కారము.

పరి’ తే ధన్వ’నో హేతిరస్మాన్-వృ’ణక్తు విశ్వతః’ | 
అథో య ఇ’షుధిస్తవారే అస్మన్నిధే’హితమ్||
నీయొక్క ధనుర్భాణములు మమ్ములను అన్ని దిక్కులనుండి రక్షించుగాక, మరియు నీయొక్క అమ్ములపొదిని మానుండి దూరముగా ఉంచుము.

నమ’స్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వరాయ’ 
మహాదేవాయ’ త్ర్యమ్బకాయ’ 
త్రిపురాన్తకాయ’ త్రికాగ్నికాలాయ’ 
కాలాగ్నిరుద్రాయ’ నీలకణ్ఠాయ’
 మృత్యుంజయాయ’ సర్వేశ్వ’రాయ’
 సదాశివాయ’ శ్రీమన్-మహాదేవాయ నమః’ ||

విశ్వమంతటికీ ప్రభువు, దేవాధిదేవుడు, ముక్కంటి, మూడు పురములను నాశనము చేయువాడు, ప్రళయములో మూడు లోకాలను నశింపజేయు అగ్నిని హరించువాడు, కాలము అనే అగ్నినికూడా నశింపజేయువాడు, నీలకంఠుడు, మృత్యుంజయుడు, సర్వులకు ప్రభువు, ఎల్లప్పుడూ మంగళములనే కలిగించువాడు అగు ఆ మహాదేవునకు నమస్కారము.

ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment