మూడు వందల ముఖ్యమైన యోగములు | Mudu Vandala Yogamulu | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu   Keywords for Mudu Vandala Mukhyamaina Yogamulu: Mudu Vandala Mukhyamaina Yogamulu, MuduVandalaMukhyamainaYogamulu, 300 MukhyamainaYogamulu, Yogam, Yogamulu, Hindu, Astrology, Pucha Srinivasarao, Mohan publications, Mohan Publications


మూడు వందల ముఖ్యమైన యోగములు
300 Mukhyamaina Yogamulu
Author: B.V.Raman
Pages: 240 -- Rs 125/-

     300 ముఖ్య గ్రహయోగములు అనే ఈ గ్రంథమును పలు ఉదాహరణలతో తెలియచేయడం వలన అనుభవముతోకూడిన జ్ఞానమును కలిగిస్తుందని చెప్పవచ్చును. ఈ యోగములను తెలుసుకోవడానికి సాధరణ గణిత జ్ఞానము సరిపోతుంది. విలక్షణమైన విషయములతో కూడిన అనేక ఉదాహరణలను ఇందు తెలియచేయుటచే ఏ మాత్రము కష్టము లేకుండా ఆయా యోగములను సమర్ధవంతంగా అర్ధంచేసుకునే వీలువుంటుంది. అనుభవములో ఈ యోగములను ఏవిధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చునో పలు ఉదాహరణలను అనుసరించి తెలుసుకునే అవకాశము కల్పిస్తుంది.
ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment